Eurenii Minne

På Eurenii Minne arbetar vi med familjer på uppdrag av Stockholms socialtjänst och i mån av plats på uppdrag från övriga kommuner. Vi tar emot familjer med barn i åldrarna 0–12 år för akuta placeringar, utredning och föräldrastöd. Oavsett uppdrag står barnens behov i centrum.

I verksamheten arbetar socionomer och behandlingsassistenter. Arbetsgruppen har erfarenhet av utrednings- och familjearbete samt att möta barn och föräldrar i krissituationer. I arbetsgruppen finns kunskap om barns utveckling, anknytning, viktiga föräldrafunktioner utifrån barns behov samt kunskap om barn som vuxit upp i utsatta miljöer där omsorgsbrist förekommit.

Våra olika placeringsformer

Akuta placeringar

Vi tar emot föräldrar och barn i akuta situationer. Barn kan även placeras under en kortare tid hos oss utan sina föräldrar. Vid akuta placeringar får barn och föräldrar omsorg och krishantering. Personal finns att tillgå dygnets alla timmar.

Omsorgsutredningar

Vi tar emot familjer för utredning. Utredningsarbetet utgår från Eurenii Minnes utredningsmodell och BBIC (barns behov i centrum). Där ingår observationer, utredande samtal med föräldrarna och barnen ges möjlighet att göra sin röst hörd genom barnsamtal. Föräldrarnas förändringsförmåga prövas inom de områden det bedöms nödvändigt. Utredningstiden är 4–8 veckor beroende på uppdrag. Familjen och placerande handläggare får kontinuerlig återgivning av utredningsarbetet och utredningen sammanställs i ett skriftligt dokument. Personal finns att tillgå dygnets alla timmar.

Föräldrastöd

Vi tar emot familjer för föräldrastöd. Föräldrastödsboendet är till för familjer som av olika orsaker är i behov av stöd i föräldraskapet och vardagslivet. Vi tar också emot gravida som är i behov av boende och stöd inför förlossning. Vi arbetar praktiskt och pedagogiskt med att ge föräldrar tilltro till sin egen förmåga att utvecklas i sin föräldraroll och uppnå ett gott föräldraskap och att utvecklas i sin föräldraroll. I föräldrastödsplaceringen är uppdragen minst tre månader. Stödet utformas individuellt för varje familj utifrån socialtjänstens uppdrag och familjens stödbehov. Personal finns att tillgå dag och kvällstid såväl vardag som helg.

Att bo på Eurenii Minne

Familjerna bor i egen lägenhet, 2 rum och kök, med självhushåll. Varje familj tilldelas två kontaktpersoner. Efter varje placering görs utvärdering med placerande handläggare, föräldrar och barn.

Eurenii Minne akut utredning och föräldrastöd
Telefon: 08-508 43 090
Adress: Björnsonsgatan 251 D, 168 44 Bromma

Placering på Eurenii Minne görs av handläggare inom stadsdelsförvaltningens socialtjänst eller socialjouren.