Bostad Först

Bostad Först innebär en försökslägenhet i något av stadens tre bostadsbolag och stöd i form av Case manager/vård- och stödsamordnare. Det finns inget krav på nykterhet eller drogfrihet.

Antal platser Drygt hundra. Verksamheten har ett uppdrag att utöka antalet platser.

Om verksamheten

Bostad först arbetar på uppdrag av och i nära samarbete med handläggande socialsekreterare. Stödets intensitet och inriktning kan variera över tid men en utgångspunkt är ett hembesök per vecka. Målet med insatsen är kvarboende och förbättrad livskvalité samt att den enskilde ska ta över sitt kontrakt. En placering i Bostad Först är ett långsiktigt åtagande och en av modellens grundprinciper är stöd så länge brukaren behöver och vill.

Bostad Först utgår från att ett hem är en mänsklig rättighet och inte beroende av brukarens deltagande i behandling eller boendetrappa.

Vår målgrupp

Bostad Först riktar sig till vuxna kvinnor, män och par, i långvarig hemlöshet med komplexa stödbehov, ofta till följd av långvarigt missbruk och psykisk ohälsa/sjukdom.

Samverkan med hälso- och sjukvård

Ett upparbetat samarbete med Capio Pelarbacken innebär bland annat att alla som placeras i Bostad först erbjuds en hälsoundersökning. Vi samarbetar också med de vårdgivare som brukaren har kontakt med och initierar kontakter vid behov. Bostad först tar emot brukare som har substitutionsbehandling.

Arbetssätt

Stödet som tillhandahålls i Bostad först bygger på principer om skadereduktion, återhämtning, rätten till val och självbestämmande samt aktivt engagemang utan tvång och fostran.

Brukaren får en Case manager/vård- och stödsamordnare som ansvarar för att utforska behov av stöd och samordna vård och stödinsatser. Grunden är en bärande relation mellan CM och brukaren och ett nära samarbete med socialsekreterare inom vuxen och försörjningsstöd är en framgångsfaktor.

Aktiviteter

I Bostad Först erbjuds brukarna stöd av Peer Support som är personer med egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa. Peer Support är ett komplement till det stöd som Case manager ger och kan bidra till att bryta isolering och hitta nya sammanhang. Bostad Först erbjuder en öppen verksamhet för social samvaro och aktiviteter tillhandahålls bland annat genom boendeenhetens samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontakt för beslut

För att bli aktuell för Bostad först-insats krävs ett biståndsbeslut från en stadsdelsförvaltning, enheten för hemlösa i Stockholms stad eller från en annan hemkommun. Bostad först meddelar stadsdelsförvaltning eller enheten för hemlösa när det finns plats. Därefter skickas en avisering från beställaren till Bostad först som bokar ett informationsmöte.

Kontakt

Erik Lindqvist
Gruppledare
Telefon: 08-508 444 70
E-post: erik.lindqvist@stockholm.se

Ninja Larsson
Biträdande enhetschef
Telefon:
08-508 444 74
E-post:
ninja.larsson@stockholm.se

Ulrika Olsson
Gruppledare
Telefon: 08-508 440 70
E-post: ulrika.t.olsson@stockholm.se

Övriga frågor kring boendeenheten och upphandlade verksamheter
Ulf Magnusson, koordinator
08-508 251 63
ulf.magnusson@stockholm.se

Hitta hit

Bostad först har kontor på Medborgarplatsen 25, Göta Ark.

Läs mer om Bostad först på bostadförst.se