Försöks- och träningslägenhet

Verksamheterna bedrivs med boendestöd i så kallade FoT-lägenheter och vänder sig enheten för hemlösa (försökslägenheter) och samtliga stadsdelsförvaltningar. Verksamheten tar emot lägenheter genom anvisning via bostadsförmedlingen och dessa återfinns över hela staden med en koncentration i ytterstaden.

Försökslägenhet med boendestöd

Innan försökslägenhet beviljas ska personen fått relevant hjälp och stöd för sin problematik, bedömas ha förutsättningar att klara eget boende och ha en realistisk möjlighet att kunna överta förstahandskontraktet på lägenheten efter en boendetid omfattande ett till tre år. Lägenheten hyrs i andra hand av klienten.

Träningslägenhet med boendestöd

Den som beviljas insatsen träningslägenhet med boendestöd har ofta stort behov av stöd. Boende i träningslägenhet kan utgöra en förberedelse inför boende i försökslägenhet eller annan mer permanent form av boende. Lägenheten hyrs i andra hand av klienten och kontraktet på träningslägenhet kan inte överlåtas på den enskilde. Träningslägenheterna kan även upplåtas med ett grundmöblemang.

Vår målgrupp

Verksamheten tar emot kvinnor och män samt par som till följd av hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver stöd i att utveckla och bibehålla förmågor som krävs för att klara av ett självständigt boende.

Arbetssätt

Boendestödet är individanpassat, utgår från placerande socialsekreterares uppdrag och omfattar ett till fyra hembesök per månad. Stödet är flexibelt och syftar till att ge den enskilde ett självständigt liv genom såväl praktiskt som socialt stöd för att stärka förmågan att klara av vardagen i bostaden och i samhället.

Insatserna utgår från den enskildes målsättningar och har sin grund i evidensbaserade metoder vilka bidrar till boendestabilitet och kvarboende. Placeringen föregås alltid av ett uppstartsmöte mellan den enskilde, beställaren och boendestödet.

Samverkan med hälso- och sjukvård

Boendestödjaren är ett stöd i den enskildes kontakter med lokal primärvård, psykiatrimottagningar samt annan relevant vård. I de fall den enskilde har behov av mer omfattande stöd kan stödpersonen också fungera som medföljare till nödvändiga möten.

Verksamheten kan ta emot brukare som är föremål för LARO (substitutionsbehandling).

Kontakt för beslut

För att få en plats inom verksamheten krävs ett biståndsbeslut från någon av stadens stadsdelsförvaltningar eller enheten för hemlösa i Stockholms stad.

Kontaktuppgifter

Simon Ljung
Biträdande enhetschef
Telefon:08–508 406 66
E-post: simon.ljung@stockholm.se

Susanne Hoogendoorn (Försöks- och träningslägenheter)
Gruppledare
Telefon: 08-508 401 30
E-post: susanne.hoogendoorn@stockholm.se

Anna Chronéer (Samlarteamet och lägenhetsgruppen)
Gruppledare
Telefon: 08-508 400 55
E-post: anna.chroneer@stockholm.se

Övriga frågor kring boendeenheten och upphandlade verksamheter
Ulf Magnusson, koordinator
08-508 251 63
ulf.magnusson@stockholm.se

Hitta hit

Medborgarplatsen 25, Göta Ark