Försöks- och träningslägenhet

Försökslägenhet

Försökslägenhet med boendestöd genom Boende- och behandlingsenheten är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen som kan beviljas av Enheten för hemlösa. Lägenheten hyrs i andra hand av klienten. Försökslägenhet är enligt stadens riktlinjer en resurs för vuxna personer med missbruks-, psykiska- eller allvarliga sociala problem som behöver stöd från socialtjänsten. Innan försökslägenhet beviljas ska personen fått relevant hjälp och stöd för sin problematik, bedömas ha förutsättningar att klara eget boende och ha en realistisk möjlighet att kunna överta förstahandskontraktet på lägenheten. Om det inte förekommit anmärkningar enligt hyreslagen och det bedöms lämpligt, kan en skriftlig begäran hos fastighetsägaren om överlåtelse till förstahandskontraktet göras efter 1-3 års boendetid.

Träningslägenhet

Träningslägenhet med boendestöd genom Boende och behandlingsenheten är en form av bistånd som kan beviljas av alla stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa.
Träningslägenhet är en resurs för vuxna personer som på grund av missbruks-, psykiska- eller allvarliga sociala problem behöver stöd från socialtjänsten för att få och klara ett eget boende. Den som beviljas insatsen träningslägenhet har ofta stort behov av stöd.
Boende i träningslägenhet kan vara en förberedelse inför boende i försökslägenhet eller annan mer permanent form av boende. Lägenheten hyrs i andra hand av klienten och kontraktet på träningslägenhet kan inte överlåtas på den enskilde.

Om boendestödet

Boendestödet anpassas till individuella behov och utgår från uppdrag från stadsdelsförvaltningen eller Enheten för hemlösa. Omfattningen är 1-4 gånger per månad. Boendestödet ska vara flexibelt och syftar till att ge den enskilde ett socialt sammanhang och så långt det är möjligt, ett självständigt liv. Det kan vara såväl praktiskt som socialt stöd för att stärka förmågan att klara av vardagen i bostaden och i samhället. Boendestödet fokuserar på stöd som bidrar till boendestabilitet och kvarboende.

Lägenheterna

Lägenheterna anvisas av Bostadsförmedlingen och finns utspridda över hela staden men främst i ytterstaden.

Samlarteamet

Insatser i bostaden för människor med samlarproblematik.

Kontaktuppgifter

Niklas Krosness
Biträdande enhetschef
Telefon: 08-508 25229
E-post: niklas.krosness@stockholm.se

Anna Chronéer (Samlarteamet och lägenhetsgruppen)
Gruppledare
Telefon: 08-508 400 55
E-post: anna.chroneer@stockholm.se

Susanne Hoogendoorn (Försöks- och träningslägenheter)
Gruppledare
Telefon: 08-508 401 30
E-post: susanne.hoogendoorn@stockholm.se

Besöksadress till kontoret

Medborgarplatsen 25, Göta Ark